A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської районної ради Івано-Франківської області

Виховна робота

Виховання особистості школяра

Зміст, організація, форми та методи виховної роботи в школі підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети виховної діяльності та спрямовані передусім на формування громадянської зрілості – системи дійового ставлення особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи.

Виховний процес у навчальному закладі спрямований на формування громадянина України як активної, творчої особистості, з вихованням у нього національної свідомості, високої духовності, інтелігентності, розвинутого почуття прекрасного, забезпечення належної ролі сім′ї у вихованні дітей.

Основні завдання та напрями виховної роботи:

 • створення умов для всебічного гармонійного розвитку особистості;
 • виховання громадянина України, здатного вільно орієнтуватися в сучасному суспільно-політичному просторі;
 • прищеплення високої правової культури, поваги до законів держави, формування правової свідомості;
 • виховання демократичної культури, вміння відстоювати свою точку зору, поважати позицію інших;
 • формування активної життєвої та громадської позиції;
 • розвиток нахилів, інтересів, здібностей дитини, формування її загального культурного рівня, життєвих компетенцій;
 • розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, допомога їм у науковій організації своєї навчальної діяльності;
 • прилучення школярів до скарбів української народної творчості, виховання поваги до національних традицій;
 • сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, моральної самооцінки, формуванню їхніх моральних переконань;
 • формування вмінь та навичок використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, себе як особистості;
 • забезпечення процесу самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості;
 • орієнтація учнів на аналіз своїх дій, планування своєї роботи, навчання прийомам самоконтролю;
 • формування готовності до трудової діяльності;
 • формування високої екологічної свідомості, прищеплення потреби у збереженні й примножуванні навколишньої краси природи;
 • формування потреби у здоровому способі життя;
 • озброєння батьків психолого-педагогічними знаннями, необхідними для виховання дітей.

Шляхи реалізації основних завдань виховної роботи:

 • створення системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави;
 • сприяння підвищенню ефективності виховної діяльності педагогів, їх фахової майстерності у сфері виховання;
 • орієнтація на сучасний психолого-педагогічний досвід у сфері виховання;
 • озброєння класних керівників технологіями, які максимально сприяли б формуванню соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;
 • забезпечення цілісності і наступності виховного процесу;
 • створення виховного середовища і забезпечення системного підходу до організації навчально-виховного процесу, організацію оптимальної мережі гуртків, клубів за інтересами на базі школи;
 • перетворення виховного процесу школи на соціальний простір самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення школяра: організація зустрічей з представниками творчих спілок та організацій, правоохоронних органів, медичними працівниками, представниками засобів масової інформації;
 • створення умов для набуття школярами індивідуального досвіду, життєтворчості;
 • створення та підтримання шкільних традицій як важливого засобу ведення виховної роботи;
 • сприяння розвитку системи учнівського самоврядування;
 • дієвість психологічної служби;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії зі школою;
 • співпраця з церквою, громадськими організаціями, соціальними службами тощо.

Технології, що сприяють вирішенню основних виховних завдань:

 • діагностичний мінімум (вивчення рівнів адаптованості, навчальної мотивації, діагностика процесів пізнавальної сфери, вивчення інтелектуальних здібностей);
 • виховання у грі;
 • години спілкування;
 • нестандартні форми проведення виховних заходів («круглий стіл», брейн-ринг, усний журнал, зустрічі з цікавими людьми, лікарями, представниками правоохоронних органів, творчий калейдоскоп, захист проектів, свята, тематичні дискотеки);
 • спільні творчі справи та акції;
 • учнівське самоврядування;
 • видавнича діяльність (шкільна газета, випуск тематичних стіннівок, плакатів);
 • екскурсійна діяльність;
 • психологічний супровід (діагностика, анкетування, тренінги, практикуми, консультації, впровадження програм «Рівний-рівному», «Бачу», «Корисні звички», «Школа проти СНІДу»);
 • батьківський всеобуч (батьківські збори, години батьківського спілкування, сімейно-родинні свята).

Принципи організації виховної роботи:

 • принцип національної спрямованості
 • принцип науковості
 • принцип демократизації
 • принцип психологізації навчально-виховного процесу
 • принцип цілісності та наступності
 • принцип гармонізації сімейно-шкільного виховання

Важливе місце у виховному процесі належить класному керівникові, який покликаний сприяти створенню оптимальних умов для розвитку особистості школяра.
У закладі склалися такі напрями роботи з батьками:

 • індивідуальні бесіди;
 • анкетування батьків і учнів;
 • вивчення матеріального і соціального статусу сімей;
 • відвідування сімей за місцем проживання;
 • класні батьківські збори;
 • дні відкритих дверей;
 • засідання батьківського комітету;
 • педагогічний лекторій;
 • тиждень родинного виховання;
 • організація роботи психологічної консультативної служби;
 • звіт дирекції школи перед громадськістю;
 • зв’язок батьків з учителями-предметниками.

Система виховної роботи, що базується на наведених вище засадах, на ідеях гуманізації, оновлення, демократичності забезпечить успішну реалізацію ряду основних аспектів навчально-виховного процесу:

 • реалістичність цілей виховання та різнобічний розвиток особистості учня, який базується на його здібностях та обдаруваннях;
 • заміну авторитарності впливу вчителя безпосереднім співробітництвом з учнем, яке базується на національній самовизначеності особистості;
 • інтеграцією окремих позитивних якостей в єдине ціле, спрямування усієї роботи на учня, а не на програму виховання;
 • вияв особистісного інтересу в учня, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи і творчості у виконанні дій.


Прагнемо, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві, навичками управління собою, своїм життям у колективі, вміли брати відповідальність за свою діяльність. Для цього вектор діяльності повернуто на виховання лідерських якостей у школярів, котрі слід розглядати як готовність кожного до визначення свого місця в житті, успішного розвитку і реалізації своїх нахилів і інтересів.

Елементи дорослого громадянського життя моделюються в школи через учнівське самоврядування. У такий спосіб школярі не тільки організовують свою життєдіяльність у навчальному закладі, але й розвиваються як особистості.

Учнівський «парламент» – виконавчий орган, що створений для формування учнівського самоврядування, працює упродовж всього навчального року. Його засідання відбуваються згідно з планом роботи школи. До складу парламенту входять: голова - президент школи , міністри, міністерства, депутати класних колективів 5-11кл., 6 міністерств ( освіти і науки, культури і мистецтва, дисципліни і порядку, спорту, туризму і здоров’я, господарська частина), інформаційний центр.Депутати (старости класів) – основа учнівського самоврядування. Він відповідає за організацію внутрішнього життя класних учнівських колективів: вечорів відпочинку, екскурсій; підготовку до заходів та свят; виконує ряд адміністративних функцій.

Кожен учень має право обирати і бути обраним до парламенту.

Голова – президент «ВІЧЕ» обирається на загальношкільній конференції, після обговорення передвиборчих програм усіх кандидатів. Через депутатів та міністрів до класних колективів передається інформація про рішення учнівського парламенту і намічаються конкретні заходи щодо їх виконання. Депутати класів є відповідальними за підготовку і виконання класними колективами рішень парламенту. Робота учнівської ради висвітлюється в інформаційному виданні «ВІЧЕ інформує».

Шкільне самоврядування – ініціатор багатьох традиційних заходів: Дня самоврядування, Дня здоров’я, Осінні ярмарки, Новорічного балу, святкування Дня Валентина, різноманітних акцій, у тому числі благодійних.

Діяльність органів учнівського самоврядування у школі сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку соціальної компетентності та є ефективним засобом формування особистісної позиції школярів у всіх видах суспільно корисної діяльності.

Така модель учнівського самоуправління сприяє майбутній активній участі випускників в партійно-політичному житті країни, їх участі в партійних та громадських організаціях національно-патріотичного спрямування і забезпечує:

 • становлення іміджу навчального закладу;
 • створення сприятливого мікроклімату для навчальної, наукової, творчої діяльності школярів;
 • сприяння професійній орієнтації випускників;
 • захист інтересів школярів;
 • виконання школярами Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку;
 • участь у роботі молодіжних організацій, товариств та клубів за інтересами;
 • проведення на базі школи інтелектуальних, наукових та творчих змагань і заходів;
 • організацію співробітництва з учнівською молоддю району, інших регіонів України, навчальними закладами в межах області.

Однією із найважливіших ланок роботи заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора є робота з міністерствами учнівського парламенту - «ВІЧЕ», робота яких направлена на досягнення високої якості освіти та виховання.

Основні принципи, на яких ґрунтується робота в міністерствах, це добровільність членства, самоврядування, колективний пошук і реалізація рішень, що приймаються, індивідуалізація форм і методів.

Завдання парламенту – сформувати організаторські та комунікативні навички, встановити послідовність інтересів між учнями різного віку; об’єднати серйозні знання з невимушеним спілкуванням, грою, спортом, сприяти розвитку здібностей та формувати здорову особистість.

Успіхи в навчанні та вихованні багато в чому визначаються наявністю мотиву досягнень – прагнення добитися позитивних результатів і поліпшити колишні. Прагнення до високих досягнень в навчанні в шкільному віці може послужити хорошою основою для формування спрямованості особистості на досягнення в подальшому житті людини. Робота з міністерствами та адміністрацією школи будується таким чином, щоби кожна дитина відчувала себе відповідальною як за свої успіхи, так й за свої невдачі; характерною рисою такого процесу є надання органам самоврядування самостійно приймати рішення.

На засідання парламенту виносяться наступні питання:

 • обговорення підсумків семестру, року;
 • заслуховування учнів, які порушують розділи Статуту школи, Правила внутрішнього розпорядку на засіданні комісії дисципліни і порядку;
 • обговорення підсумків олімпіад школи, інтелектуальних, спортивних та естетичних конкурсів на засіданнях міністерств освіти і науки та культури і мистецтва;
 • планування і проведення різного роду заходів;
 • індивідуальні зустрічі і бесіди з учнями, які мають систематичні заборгованості з окремих предметів або пропуски без поважної причини навчальних занять;
 • відвідування школярами факультативів, спецкурсів, гуртків та спортивних секцій.

Методи, що використовуються заступником директора з виховної роботи, педагогами-організаторами в роботі з парламентом, найрізноманітніші: індивідуальні бесіди з учнями з питань якості освіти, тестування, анкетування, опитування.

Форми роботи:

 • «круглі столи», за якими зустрічаються і на яких обговорюють різного роду проблеми учні, класні керівники, члени адміністрації, батьки;
 • конкурс «Клас року»;
 • учнівська конференція;
 • Дні учнівського самоврядування;
 • спільна робота з інформаційним центром.

Громадсько-адміністративні учнівські внутрішкільні організації

Організація життєдіяльності учнів клубними формами роботи з урахуванням їхніх потреб та інтересів спрямована виховувати в учнів особисті тверді переконання, естетичний смак, національну самосвідомість, що в наш час вимагає великої уваги.

Реалізуючи Концепцію в напрямку художньо-естетичного розвитку учнів на базі комісії культури та мистецтва діє Літературна студія «Поетичний етюд», призначення якої розвивати естетичні смаки підлітків, вчити розумінню прекрасного. Робота членів студії – це випуски шкільної газети та творчі відеопрезентації (педагог-радник Александрук М. Р., Данилейчук С. В.).

Актуальною проблемою в теперішній час є формування здорового способу життя. В школі розроблені і діють система спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, програма «За здоровий спосіб життя», яка сприяє підвищенню культури здоров'я школярів.

Як результат такої роботи: перші місця в міських та обласних змаганнях з волейболу, баскетболу, слалом,туризм, легкої атлетики, футболу, високий рівень культури здоров'я серед учнів школи.

Наукове товариство – творче об’єднання школярів, що залучає учнівську молодь до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності і є осередком обласного відділення Малої академії наук України.

«Дискоклуб» ‑ об’єднання, яке займається озвученням вечорів відпочинку, сприяє адміністрації в підготовці урочистих заходів та свят.


Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора